Baykal’? BELGESEL?N? ?ZLEYECEKLER K?l?çdaro?lu’nun Almanya ziyareti hakk?nda

Baykal’? ziyaret edecek

Almanya’da tedavi gören CHP eski Genel Ba?kan? Deniz Baykal’?n sa?l?k durumu
hakk?nda aç?klamalarda bulunan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tekin Bingöl, “Genel
Ba?kan?m?z Kemal K?l?çdaro?lu ile eski genel ba?kan?m?z Deniz Baykal’? ziyaret
edece?iz. Eski genel ba?kan?m?z?n sa?l??? her geçen gün daha iyiye gitmektedir”
dedi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

CHP lideri
Kemal K?l?çdaro?lu, göçün 56’nc? y?l? ile ilgili düzenlenen programa kat?lmak
üzere beraberindeki heyetle beraber Almanya’ya gitti. Türk Hava Yollar?’na ait
uçakla saat 12.30’da Köln’e giden Kemal K?l?çdaro?lu’nu Atatürk Havaliman? VIP
Salonu’ndan CHP ?stanbul ?l Ba?kan? Canan Kaftanc?o?lu ve beraberindekiler
u?urlad?.

56 YILLIK
GÖÇÜN BELGESEL?N? ?ZLEYECEKLER

K?l?çdaro?lu’nun
Almanya ziyareti hakk?nda bilgi veren CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tekin Bingöl,
“Bugün Almanya’da Naz?m Hikmet etkinli?ine kat?laca??z. Bunun yan?nda göçün
56’nc? y?l? etkinli?ine kat?laca??z. 1962 y?l?nda yap?lan bir anla?ma
sonras?nda yurt d???na vatanda?lar?m?z çal??mak üzere gitmi?lerdir. Bu 56
y?ll?k süreç içerisinde art?k yurt d???nda 3’ncü jenerasyon bile sürecini
tamamlamaya ba?lad?. Dönüp bakt???m?zda yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?m?z
çal??an olman?n yan? s?ra orada hayat?n her alan?nda çok etkin bir noktadalar.
Sanatç?lar?m?z var, spor adamlar?m?z var, akademisyenlerimiz var, i?
adamlar?m?z var, büyük esnaf vatanda?lar?m?z var. Art?k sadece çal??anlar?n
oldu?u bir yurt d??? göçmen sorunu yok. Bütün bunlar?n yan?nda kronikle?mi?
göçmen sorunlar? da var. Bu ak?am ki etkinlikte hem Naz?m Hikmet’in
etkinli?inin yan? s?ra hem de göçün 56’nc? y?l? nedeniyle bir belgesel
izleyece?iz. Akabinde 4-5 saatlik bir toplant? yapaca??z” dedi.

HERKES?N
SELAMINI ?LETECE??Z

CHP Genel
Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nun Almanya’da tedavi gören eski genel ba?kan Deniz
Baykal? da ziyaret edece?ini söyleyen Bingöl konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:

“Bizim için
Almanya seyahatinin en anlaml? yan? ise eski genel ba?kan?m?z say?n Deniz
Baykal’? tedavi gördü?ü hastanede kendisini ziyaret edece?iz. Ald???m?z
bilgiler say?n genel ba?kan?m?z?n sa?l???n?n her geçen gün iyiye gitti?i
noktas?nda. Bizde genel ba?kan?m?z? ziyaret edece?iz. Sadece ziyaret etmekle
kalmayaca??z. Almanya’ya gitti?imizi duyan yüzlerce vatanda??m?z?n selamlar?n?
götürece?iz.”

Go Top
x

Hi!
I'm Eleanor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out