Gençleri böyle zehirliyor

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsan
Eliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eliaç?k, Osmanl? devletinde zenne (e?cinsellik) hukuku üretildi?ini; e?cinsellerin,
padi?ah?n önünde resmi geçit yapt???n? iddia etti. E?cinsellerin Osmanl?
döneminde toplumsal bir kesim olarak tan?nd???n? öne süren ?hsan Eliaç?k,
kaynak olarak, abart?l? yaz?lar? ile bilinen Evliya Çelebi Seyahatnamesini verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an
Eliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu, Kur’an-? Kerim’de s?k
s?k at?f yap?lan Lût k?ssas?n? çarp?tarak cevaplad?. Eliaç?k, Lut k?ssas?nda lanetlenen,
d??lanan ?eyin e?cinsellik de?il bask?, zulüm ve zorbal?k oldu?unu öne sürdü.

Eliaç?k’?n aç?klamas?n?n devam?nda, Kur’an-? Kerim’de verilen Lût k?ssas?nda
yer almayan hasbahçelerden, e?lencelerden söz etti ve ?unlar? söyledi, “kim ve
ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?n yatak odas?n? ve cinsel
ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer ve yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel
hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefret söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir.
LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve
özgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti
de olamaz.”

Aç?klamalar Kur’an-? Kerim’le çeli?iyor

?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerinde
Lût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: Hûd
Suresi, 78. Ayet).

Kur’an-?. Kerim’de yirmi yedi yerde ismen zikredilen Hazreti Lût, Hazreti
?brahim’in karde?i Haran’?n o?ludur. Hazreti ?brahim’in tebli?ini kabul eden onunla
birlikte bereketli ülkeye ula?t?r?ld???nda peygamber olarak görevlendirilerek Sodom’a
gönderilmi?tir. Hazreti Lût, kavmine Allah’a kar?? gelmekten sak?nmalar?n?,
kendisine itaat etmelerini, kad?nlar yerine erkeklerle beraber olmalar?n?n
büyük ahlaks?zl?k ve günah oldu?unu bildirmi?. bundan vazgeçmelerini istemi?tir.
Kavmi ise i?lerine kar??­maya devam etti?i takdirde sürgün edilece?ini
söyledi?i gibi, “E?er do?ru söylüyorsan bizi tehdit etti?in azab?
getir” diye kendisine meydan okumu?tur. Bunun üzerine Lût onlar?n
yapt?klar?n?n vebalinden kendini kurtarmas? için Allah’a dua etmi?tir (Araf,
80-8I; ?uara, 160-166; Nemi 27/54-55; Ankebut 29/28-30). Bunun üzerine Lût
kavmi helak edilmi?tir.

Go Top
x

Hi!
I'm Eleanor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out